бутлах үйлдвэрийн шинэчлэлт болон dms өмнөх нөлөөлөлд нөлөөлөх